_______________________________________________________________________________________

ОШ „Жарко Зрењанин“, Београдска 8, 23300 Кикинда, тел 0230/423-520, фах 0230/423-416, е-маил: kizzos.med@gmail.com, web:www.oszarkoki.edu.rs

 

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Основна Школа „Жарко Зрењанин“

Број:V-94-68/20-3

Дана: 10.02.2020. године

Кикинда

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавкууслуга:

ОРГАНИЗОВАЊА И ИЗВОЂЕЊА

 ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА ОД 1. ДО 8. РАЗРЕДА

И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ ЗА УЧЕНИКЕ ОД 2.ДО 4. РАЗРЕДА

ОСНОВНА ШКОЛА „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“ КИКИНДА

У ШКОЛСКОЈ 2019/2020.ГОДИНИ

-Oбликована по партијама-

 

      

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

БРОЈ 1.2.1/20

 

 

 

 

 

 

Кикинда, фебруар2020.године

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12, 14/2015 и 68/2015), Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник Републике Србије“ бр.86/15),Одлуке о покретању поступка јавне набавкебројV-94-68/20 од 06.02.2020.године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број V-94-68/20-1 од 06.02.2020. године, Комисија за јавну набавкуприпремила је

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

за јавну набавку услуга, број 1.2.1/20

ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА ОД 1. ДО 8.РАЗРЕДА

И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ ЗА УЧЕНИКЕ ОД 2.ДО 4. РАЗРЕДА

- Поступак јавне набавке мале вредности –

Садржај Конкурсне документације

 

ПОГЛАВЉЕ

НАЗИВ ПОГЛАВЉА

 

СТРАНА

 

I

Општи подаци о наручиоцу, поступку и набавци

 

3

 

II

СПЕЦИФИКАЦИЈА, ОПИС УСЛУГА, КВАЛИТЕТ,  НАЧИН И ВРЕМЕ  ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ

 

5

 

III

Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова

 

9

 

IV

Упутство понуђачима како да саставе понуду

 

12

V

Обрасцикоји чине саставни део понуде

 

18

 

НАПОМЕНА:Ова конкурсна документација има укупно 53стране.

 

 

I ОПШТИ ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ, ПОСТУПКУ И  НАБАВЦИ

1.1Општи подаци о наручиоцу

Назив Наручиоца:ОШ „Жарко Зрењанин“,ул.Београдска,бр. 8, 23300Кикинда,

Директор: Тихомир Фаркаш

е-mail:kizzos.med@gmail.com;

sekretaroszarkoki@gmail.com

ПИБ:101080092

Матични број:08020817

             

1.2. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке је набавкауслуга организовања и извођења екскурзије ученика од 1. до 8. разредаи наставе у природи за ученике од 2. до 4. разреда, Основне школе „Жарко Зрењанин“  Кикиндa, у школској 2019/2020.години-по партијама.

                                                  

1.3.Опис сваке партије, ако је предмет јавне набавке обликован по партијама

Ова јавна набавка је обликована  учетири партије.

Партија бр.1.Организовање и извођење екскурзије ученика 1.разреда–једнодневна;

Партија бр.2.Организовање иизвођење екскурзијеученика од 2. до 5. разреда- једнодневна;

Партија бр.3.Организовање иизвођење екскурзије ученика 7.и 8. разреда– једнодневна;

Партија бр.4.Организовање и извођење наставе у природи за ученике од 2.до 4. разреда.

 

1.4. Назив и ознака  предмета набавки из општег речника набавки

63516000 -Услуге организације путовања

55110000 – Услуге хотелског смештаја

 

1.5. Подаци о врсти поступка јавне набавке:

       Предметна  јавна набавка услуга број 1.2.1/20–Oрганизовање и извођење екскурзије ученика од 1. до 8.разредаи извођење наставе у природи за ученике од 2. до 4. разреда спровешће се у поступку јавне набавке мале вредности, у складу са Законом и подзаконским актима, којима се уређују јавне набавке.

 

1.6.Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључивања уговора о јавној набавци.

 

1.7. Лице за контакт:

Немања Стојковић,  телефон:  0230/423-520

Е-mail:kizzos.med@gmail.com

sekretaroszarkoki@gmail.com

 

1.8. Подаци о начину, месту и роковима за  подношење понуда:

1.8.1.Начин и место подношења понуда:

Понуде са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца– ОШ „Жарко Зрењанин“, ул. Београдска, бр.8, 23300Кикинда, са обавезном назнаком на лицу коверте: „Не отварати –за јавну набавку мале вредности бр.1.2.1/20–Набавка услуга организовања и извођења екскурзијe и наставе уприроди- Партија _____“ поштом, или лично на адресу Наручиоца.Такође, назначити на лицу коверте за које партије понуђач подноси понуду. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача, као и име особе за контакт и е-mail адресу.

 

1.8.2. Последњи дан рока, односно датум и сат за подношење понуда:

Рок за подношење понуда је 20.02.2019.године до 10 часова.

 

1.8.3.Последице пропуштања рока одређеног за подношење понуда:

Понуда која буде примљена након датума и сата одређеног за подношење понуда сматраће сенеблаговременом.

 

1.9. Обавештење о месту, дану и сату отварања понуда, као и времену и начину подношења пуномоћја:

1.9.1.Место отварања понуда:

Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама OШ „Жарко Зрењанин“ у Кикинди, ул Београдска бр. 8, Град Кикинда.

 

1.9.2.Дан и сат отварања понуда:

Понуде ће се отварати 20.02.2020.године у1030часова (четвртак).

 

1.9.3.Време и начин подношења пуномоћја:

       Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Представници понуђача, који желе да узму активно учешће у поступку отварања понуда, морају имати потписано и оверено овлашћење које ће предати Комисији за јавну набавку пре отварања понуда.

 

1.10.Обавештење о року у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора:

       Одлука о додели уговора, са образложењем, донеће се у року до10 (десет) дана од дана јавног отварања понуда и биће објављенау року од 3(три) дана од дана  доношења на Порталу јавних набавки.

 

1.11.Правни оквир

       Од понуђача се очекује да је упознат са законима и  прописимакоји важе у Републици Србији.

На ову набавку ће се примењивати:

- Закон о јавним набавкама (''Сл. гласник РС“ бр. 124/12,14/15, 68/2015);

- Закон о општем управном поступку у делу који није регулисан Законом о јавним набавкама ( ''Сл.гласник“ бр. 18/2016 и 95/2018-аут.тумачење);

- Закон о облигационим односима након закључења уговора о јавној набавци (''Сл.лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр.31/93 "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 - Уставна повеља);

 Прописи у вези услуга које су предмет јавне набавке:

-Закон о туризму("Сл.гласник РС", БР. 36/2009, 88/2010, 99/2011 - др.закон, 93/2012,84/2015 и 83/2018- др. закон);

- Правилници које је донела Управа за јавне набавке;

-Правилник о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи

 „Сл. Гласник РС“, бр. 30/2019 од 25. априла 2019. год.

-Правилник о начину обављања организованог превоза деце

„Службени гласник РС“, бр. 52 од 22. јула 2019, 61 од 29. августа 2019.

 

 

II СПЕЦИФИКАЦИЈА, ОПИС УСЛУГА, КВАЛИТЕТ, НАЧИН И ВРЕМЕ  ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ

 

ПАРТИЈА БР.1.

 

Организовање и извођење екскурзије ученика од  1.  разреда –једнодневна

 

Путни правац

Кикинда-Салаш „Катаи“-Кикинда

Полазак

Полазак испред школе  у 8:00 часова

Садржај

У пратњи водича и домаћина, обилазак музеја пекарства. Кроз игру, на салашу, упознавање са домаћим животињама, вожња жичаром, јахање коња. Слободно време за дружење на игралишту. У поподневним сатима одлазак до Етно куће на обали језера

Повратак

Повратак у Кикинду до 19часова

Време реализације

мај 2020. године

Планирани број ученика

Око 70 ученика

Планирани број наставника(број гратиса за наставнике)

4 наставника

Број гратиса за ученике

1 на 15 плативих ученика

Превоз

Високоподним аутобусима (клима, ТВ, ДВД ) туристичке класе, технички исправан, не старији од 10 година

Начин плаћања

3 (три)  рате

У цену дату у понуди морају бити урачунате улазнице за све локалитете  према програму(Ученици не смеју ништа додатно плаћати). Аранжман обухвата и пратњу водича.

 

 

НАПОМЕНА;Износ накнаде за наставнике који воде ученике износи 250 динара, нето.Наставници имају право на исплату уговорене накнаде за целодневну бригу о деци. Исту им исплаћује агенција, која је организатор екскурзије. Уговор потписују са агенцијом, а не са школом која им је послодавац, Све у складу са Правилником о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи„Сл. Гласник РС“, бр. 30/2019 од 25. априла 2019. год..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАРТИЈА БР. 2.

 

Организовање и извођење екскурзијеученика од 2. до 5. разреда-једнодневна

Путни правац

Кикинда -Пећинци- Сремска Митровица– Засавица - Кикинда

Полазак

Полазак у 6:00 часова испред школе.

Садржај

Путује се преко Бечеја, Новог Сада и Иришког венца. Наставак пута до Пећинаца, где ће се обићи Музеј хлеба. Након обиласка музеја одлазак до Сремске Митровице (обилазак Царске палате). У поподневним сатима одлазак до Засавице – специјалног резервата природе, прве категорије, са специфичним врстама биљака и животиња. Обилазак резервата и вожња бродом „Умбра“. Након тога слободно време за игру и дружење.

Повратак

Повратак у Кикинду до 22 часа

Време реализације

мај 2020.године

Планирани број ученика

Око 140 ученика

Планирани број наставника(број гратиса за наставнике )

7 наставника

Број гратиса за ученике

1 на 15плативих ученика

Превоз

Високоподним аутобусима (клима,ТВ, ДВД) туристичке класе, технички исправан, не старији од 10 година

Начин плаћања

3 (три) рате

 У цену дату у понуди морају бити урачунате улазнице за све локалитете  према програму.(Ученици не смеју ништа додатно плаћати). Аранжман обухвата и пратњу водича.

 

                                                                                                                        

 

НАПОМЕНА; Износ накнаде за наставнике који воде ученике износи 250 динара, нето. Наставници имају право на исплату уговорене накнаде за целодневну бригу о деци. Исту им исплаћује агенција, која је организатор екскурзије. Уговор потписују са агенцијом, а не са школом која им је послодавац. Све у складу са Правилником о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи„Сл. Гласник РС“, бр. 30/2019 од 25. априла 2019. год..

 

 

 

 

 

 

ПАРТИЈА  бр.3.

 

Организовање и извођење екскурзије ученика 7. и 8. разреда-једнодневна

 

Путни правац

Кикинда – Текериш-Тршић–Троноша - Кикинда

Полазак

Полазак у 6 часова испред школе.

Садржај

Путује се прекоНовог Сада и Иришког венца. Пауза код Ирига. Долазак у Текериш и обилазак комплекса. Наставак пута до Тршића и обилазак Вукове родне куће. Након тога одлазак у Манастир Троноша.

Повратак

Повратак за Кикиндудо 22 часа.

Време реализације

мај 2020.године

Планирани број ученика

Око 120 ученика

Планирани број наставника(број гратиса за наставнике)

6 наставника

 

Број гратиса за ученике

1 на 15 плативих ученика

Превоз

Високоподним аутобусима (клима, ТВ, ДВД ) туристичке класе, технички исправан, не старији од 10 година

Начин плаћања

3 (три ) месечне рате

У цену дату у понуди морају бити урачунате улазнице за све локалитете  према програму и ручак.(Ученици не смеју ништа додатно плаћати). Аранжман обухвата и пратњу водича.

 

 

НАПОМЕНА; Износ накнаде за наставнике који воде ученике износи 250 динара, нето. Наставници имају право на исплату уговорене накнаде за целодневну бригу о деци. Исту им исплаћује агенција, која је организатор екскурзије. Уговор потписују са агенцијом, а не са школом која им је послодавац. Све у складу са Правилником о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи„Сл. Гласник РС“, бр. 30/2019 од 25. априла 2019. год..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАРТИЈА  бр.4.

 

Организовање и извођењенаставе у природи за ученике  од 2.  до 4. разреда-седмодневна

Путни правац

Кикинда-Тара (Митровац)-Кикинда

Полазак

 Полазак 18.05.2020., испред школе  у раним јутарњим часовима.

Садржај

Подаци о смештају: смештај наменски грађен за смештај деце који у свом саставу има собе са 6-10 лежаја, етажна купатила, на свакој етажи соба за смештај пратиоца, учионице за извођење наставе, дневни боравак, затворени базен, кантина, ресторан, телевизијска сала и амбуланта која ради 24 часа.

•      Подаци о цени аранжмана по особи (у цену аранжмана урачунати: превоз климатизованим аутобусима високе категорије, трошковe техничког пратиоца из агенције - пратиоца групе, боравишна такса, седам пуних пансиона, укључујући ужину плус ручак и ланч пакет у повратку, обезбеђена лекарска служба у току 24 сата, гратис за наставника по разреду и један гратис наплативих 10 ученика; трошкове организације путовања, осигурање, лекар, рекреатор-аниматор).

 

Повратак

Повратак за Кикинду 25.05.2020. године

Време реализације

од 18.05.2020.до 25.05.2020.године

Планирани број ученика

Око 80 ученика

Планирани број наставника(број гратиса за наставнике)

6 наставника

 

Број гратиса за ученике

Један гратис на плативих 10 ученика

Превоз

Високоподним аутобусима (клима, ТВ, ДВД ) туристичке класе, технички исправан, не старији од 10 година

Начин плаћања

3 (три ) месечне рате

У цену дату у понуди морају бити урачунате улазнице за све локалитете  према програму (Ученици не смеју ништа додатно плаћати). Аранжман обухвата и пратњу водича.

 

 

НАПОМЕНА; Износ накнаде за наставнике који воде ученике износи 2.500,00 динара, нето. Наставници имају право на исплату уговорене накнаде за целодневну бригу о деци. Исту им исплаћује агенција, која је организатор екскурзије. Уговор потписују са агенцијом, а не са школом која им је послодавац. Све у складу са Правилником о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи„Сл. Гласник РС“, бр. 30/2019 од 25. априла 2019. год..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75.И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ  УСЛОВА

 

3.1. Обавезни услови и начин доказивања обавезних услова

 

3.1.1.Обавезни услови прописани чланом 75.став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона о јавним набавкама

У складу са чланом 75. став 1. тачке 1) 2) и 4) Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12,14/2015, 68/2015), понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

-да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

-да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

-да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

 

3.1.2.Обавезни услови прописани чланом 75. став 2. ЗЈН

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама,понуђач је дужан да наведе да је изричито поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

 

Доказ:У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама, понуђач доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1),2) и 4) и члана 75 става 2. Закона, писаном изјавом датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу.(Образац 15. и Образац 16. Конкурсне документације)

 

Напомена:  Ако је понуђач доставио изјаву из члана 77.став 4. Закона о јавним набавкама, Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора тражити од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија,  да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.Наручилац може да затражи доказе и од осталих понуђача. Наручилац није дужан да од понуђача затражи достављање свих или појединих доказа уколико за истог понуђача поседује одговарајуће доказе из других поступака јавних набавки код тог наручиоца. У случају да Наручилац одлучи да накнадно затражи достављање доказа, а Понуђач у остављеном примереном року не достави тражене доказе понуда ће се одбити као неприхватљива.

 

3.1.3.Обавезни услов прописан чланом 75.став 1. тачка 5.ЗЈН

       На основу члана 75. став 1.тачка 5)Закона о јавним набавкама,  као обавезан услов, предвиђено је да понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.

 

 

 

ДОКАЗ:Достављање важеће дозволе (Лиценце)за обављање делатности  организовања путовања,коју издаје Регистратор туризма у складу са чланом 51. Закона о туризму.

 

Напомена: Лице уписано у Регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре, није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност оних услова, који су евидентирани у овом јавном регистру,али је неопходно да Наручилац са том чињеницом буде упознат у Обрасцу бр.14. Конкурсне документације.

 

3.2. Додатни услови

       У складу са чланом 76.и 77. Закона о јавним набавкама,  понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

 

3.2.1. Додатни условкоји се односи на референце и искуство:Према Упутству Министарства просвете, школа je дужна да од понуђача затражи документацију којом он доказује референце и искуство у ђачком и омладинском туризму и то да је у последњих годину дана од објављивања позива организоваоједнодневне или вишедневне екскурзије у укупној вредности од минимум 1.000.000 динара без ПДВ-а

 

Доказ: Испуњеност услова се може доказати попуњеном, потписаном и овереном референтном листом која се налази у  Обрасцу бр.13. Напомена: Наручилац има право, да непосредно пре доношења одлуке о додели уговора, затражи од понуђача копију појединачног уговора који је наведен у референтној листи.

 

3.2.2. Додатни услов који се односи на чланство понуђача у Националној асоцијацији туристичких агенција Јута.

 

Доказ:Сертификат који издаје поменута организација и Потврда (не старија од 6 месеци) којом се потврђује да је Понуђач пуноправни члан Националне асоцијације туристичких агенција Јута.

 

3.2.3. Додатни услов који се односи на резервацију смештаја. Овај услов се односи само на партију 4.

 

За партију 4. потврде о резервацији хотела наменски грађеног за дечији туризам који у свом саставу има смештај наменски грађен за смештај деце који у свом саставу има собе са 6-10 лежаја, етажна купатила, на свакој етажи соба за смештај пратиоца, учионице за извођење наставе, дневни боравак, затворени базен, кантина, ресторан телевизијска сала и амбуланта која ради 24 часа..

 

3.3.Начин достављања доказа

       Докази о испуњености обавезних и додатних услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора захтевати  од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије  за јавну набавку оцењена као најповољнија , да достави на увид оригинал или оверенукопију свих или појединих доказа.Уколико наручилац, пре доношења одлуке о додели уговора, затражи оригинал или оверене копије, апонуђач у остављеном примереном року не достави тражена документа,понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

 

 

3.4. Докази који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа

       Понуђач није дужан  да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа(Агенције за привредне регистре, Народне банке Србије итд. ) уколико наведе интернет страницу на којој је тражени доказ јавно доступан.(Образац број 14.)

 

3.5. Средство обезбеђења

Понуђач је дужан да уз понуду достави изјаву о средству обезбеђења, која је саставни део Конкурсне документације.

Понуђач за Партије 1., 2. и 3.се обавезује да Наручиоцу, приликом закључења уговора, достави, као средство обезбеђења за добро извршење посла једну бланко соло меницусаменичним овлашћењем за корисника бланко соло менице(ОШ „Жарко Зрењанин“ Кикинда ) на износ од 10% уговорене вредности без ПДВ-а и роком важења 10 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење уговорне обавезе, копијом депо картона лица овлашћених за потписивање и потврдом пословне банке,која представља доказ да је меница регистрована код Народне банке Србије, коју Наручилац може употребити у случају неиспуњења уговорених обавеза од стране Понуђача.

       Понуђач за Партију 4. се обавезује да Наручиоцу, приликом потписивања уговора о организацији и извођењу наставе у природи, доставиобезбеђења и то:оригинал сопствене бланко менице, са клаузулом „без протеста“, прописно потписану и оверенуса копијом депо картона, овлашћењем за попуну менице и потврдом о регистрацији менице кодНародне банке Србије:

-          за обезбеђење повраћаја авансног плаћања у износу 80 % од вредности понуде без ПДВ-а,са роком важности до правдања аванса.

-          за добро извршење посла у износу 10 % од вредности уговора са роком важности 30 данадужим одуговореног рока за реализацију уговора.

Средство обезбеђења не може се вратити понуђачу пре истека рока трајања, осим ако је понуђач у целости испунио своју обезбеђену обавезу.

 

3.6.Обавештење о промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке

       Понуђач, односно Добављач дужан је да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно до закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

 

 

4.1. Подаци о језику на којем мора да буде састављена понуда:

Понуда мора бити састављена на српском језику.

 

4.2. Захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена:

Понуда се доставља у писаном облику, у једном примерку, на обрасцу из Конкурсне документацијеи мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена-откуцана или написана необрисивим мастилом, и оверена и потписана од стране овлашћеног лица понуђача.

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део Конкурсне документације.Поред попуњавања образаца из Конкурсне документације, неопходно је приложити све тражене доказе о испуњености услова из поглавља III Конкурсне документације односно потписати изјаве дате у  Обрасцима 15. и 16.Конкурсне документације, за услове који се доказују на тај начин.Уколико се приликом сачињавања понуде начини грешка, (у писању речи-текста, заокруживању понуђених опција, уношењу цифара или сл.), понуђач може исту исправити уз параф и оверу печатом.

Пожељно је да сви документи поднети уз понуду буду повезани траком-спиралом у целини и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Понуђач подноси понуду у запечаћеној коверти, на начин да се приликом отварања  може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца – ОШ „Жарко Зрењанин“, улица Београдска бр. 8., 23300 Кикинда, са обавезном назнаком на лицу коверте: „Не отварати –за јавну набавку мале вредности бр. 1.2.1/20 - Организовање и извођење екскурзије за ученике од 1. до 8.разреда и наставе у природи за ученике од 2. до 4. разредаОсновне школе „Жарко Зрењанин“Кикинда у школској 2019/2020“-Партија ____, поштом, или лично на адресу наручиоца. Такође, потребно је на лицу коверте назначитибројеве  партија за које се подноси понуда.

На полеђини коверте обавезно навести тачан назив, адресу, број телефона и факса понуђача као и име особе за контакт и е-mail.

Наручилац ће одбити све неблаговремене понуде, с тим да ће исте након окончања поступка отварања понуда, неотворене вратити понуђачу, са назнаком на коверти понуде да је неблаговремена.

       Напомена: Уколико понуђач подноси понуду путем поште, без обзира да ли је послао понуду обичном, препорученом пошиљком или путем брзе поште, релевантна је једино чињеница када је наручилац понуду примио, односно за благовременост понуде неопходно је, да је наручилац примио понуду пре истека рока за подношење понуда.   

Понуђач може да поднесе понуду за поједине или све партије. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију. Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на одређене партије. У случају да понуђач поднесе понуду за више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно. Докази из чл. 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за више  партије, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном примерку за све партије.

       Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда.

Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све техничке спецификације.

       Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.

 

Наручилац ће одбити све неприхватљиве понуде.

 

Битни недостаци понуде

Наручилац ће одбити понуду ако:

1) понуђач не докаже да испуњава обавезне условеза учешће;

2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће;

3) ако понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;

4)ако је понуђени рок важења понуде краћи од рока предвиђеног конкурсном документацијом;

5) ако понуда садржи друге битне недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама (потребно је попунити образац понуде и друге тражене обрасце).    

 

5.4. Обавештење о могућности подношења понуде са варијантама:

Подношење понуда са варијантама није допуштено.

 

5.5. Понуде у електронском облику

Подношење понуда у електронском облику није дозвољено.

 

5.6. Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. ЗЈН

Понуђач може да измени, допуни или повуче понуду писаним обавештењем пре истека рока за подношење понуда.Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у динарском износу, а не у процентима.Свако обавештење о изменама, допунама или повлачењу понуде биће означено и достављено са ознаком на коверти “Измена понуде”, „Допуна понуде“ или “Повлачење понуде“ за јавну набавку 1.2.1/20 –Организовање и извођење екскурзије за ученике од 1. до 8. разреда и наставе у природи за ученике 2. и 4. РазредаОсновне школе „Жарко Зрењанин“ Кикинда, Партија ______– НЕ ОТВАРАТИ.

Понуда не може бити измењена после истека рока за подношење понуда.

 

5.7. Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач:

Понуђач може поднети само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.Подношење понуде супротно овој забрани Наручилац је дужан санкционисати одбијањем понуде.

 

5.8. Понуда са подизвођачем:

Понуду може поднети понуђач који наступа са подизвођачима.

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе његов назив, као и проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

       Понуђач је дужан да за сваког подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама, а доказ о испуњености услова из члана 75. став. 1 тачка 5) Закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

 

5.9. Заједничка понуда:

Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Додатне услове из члана 76. Закона о јавним набавкама, у складу са тачком 3.2.1. и 3.2.2. Конкурсне документације, понуђачи из групе понуђача испуњавају заједно.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача  у извршењу уговора

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

 

5.10. Захтеви у погледу  услова плаћања:

Начин плаћања:

       Плаћање ће се вршити од стране родитеља ученика, који се буду пријавили за одлазак на екскурзију. Новац ће се давати разредним старешинама, који ће га даље давати административном раднику школе, чија је обавеза да новац уплати на рачун туристичке агенције, која реализује екскурзију.

 

5.11. Рок важења понуде:

Рок важења понуде обавезно се наводи у понуди и не може бити краћи од 60 (шездесет) дана од дана отварања понуде.

 

5.12. Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди:

Цена се исказује у динарима, по ученику,са и без ПДВ-а.      

     Цена дата у понуди мора битификсна, не може се мењати, са урачунатим свим трошковима (трошкови накнада за наставнике, улазница за локалитете, трошкове водича, исхрана и осигурање).

       У случају да понуђач жели да да попуст на понуђену цену, исти мора бити урачунат у цену дату у понуди. Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.

 

5.13. Заштита података:

Наручилац је дужан да:

- чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди;

- одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

- чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица и понуђача, као и податке о поднетим понудама, до истека рока предвиђеног за отварање понуда.

- неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

 

5.14. Додатне информације и појашњења код наручиоца:

Понуђач може, у писаном облику, електронском поштом, факсом или поштом препоручено, на адресу наручиоца – ОШ „Жарко Зрењанин“, улица Београдска бр.8, 23300 Кикинда,саобавезном назнаком на лицу коверте: „Захтев за додатним информацијама/појашњењима за јавну набавку мале вредности услуга бр. 1.2.1/20 – Организовање и извођење екскурзијеза ученике од 1. до 8. разреда и наставе у природи за ученике 2. и  4. разреда Основне школе „Жарко Зрењанин“ Кикинда-Партија ______, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу на евентуалне недостатке или неправилности у конкурсној документацији.

Тражење информација и појашњења телефонски није дозвољено.      

Заинтересовано лице може тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, у писаном облику, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда.

        Наручилац ће у року од 3 (три)данаод дана пријема захтева одговор објавити  на Порталу јавних набавки.

 

5.15. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке:

       Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача (може тражити узорке), односно његових подизвођача.

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуде која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

Тамо где постоји несагласност између износа написаних цифрама и речима, важиће износ написан речима.У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

 

5.16. Негативне референце:

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуде у поступку јавне набавке:

-поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона;

-учинио повреду конкуренције;

-доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да

закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

-одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

       Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуде.

       Доказ може бити:

1.правноснажна судска одлука или одлука другог надлежног органа;

2. исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

3. исправа о наплаћеној уговорној казни;

4. рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

5. извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

6. изјава о раскиду уговора због неиспуњења обавеза дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

7. доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.

8.други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавној набавци.

 

5.17. Критеријум за избор најповољније понуде:   

       Одлука о додели уговора о јавној набавци услуге–1.2.1/20 –Организовања и извођења екскурзије за ученике од 1. до 8.разреда и наставе у природи за ученике 2. и 4. разреда Основне школе „Жарко Зрењанин“ Кикинда -Партија _____, донеће се применом критеријума „најнижа понуђенацена“, упоређивањем јединичних цена датих у понудама.

Супсидијарни критерујум:У случају када постоје две или више понуда са истом најнижом ценом и истим временом реализације, предност ће имати понуда која је раније приспела код Наручиоца у односу на остале понуде.

Ако понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци,Наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке на основу Извештаја о стручној оцени понуда, уколико нису испуњени услови за доделу уговора.

 

5.18. Обавештење о начину и року подношења захтева за заштиту права понуђача:

Активну легитимицију у поступку заштите права има понуђач, односно заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у поступку јавних набавки а које је претрпело или могло да претрпи штету због поступања наручиоца супротно одредбама ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 60.000,00 динара.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3(три)дана пре истека рока за подношење понуда без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева, у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

      Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149  став 3.ЗЈН сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 (пет)дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из члана 149. став 3. и 4. Закона о јавним набавкама, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

     Захтев за заштиту права треба да садржи назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт, назив и адресу наручиоца, податке о јавној набавци која је предмет захтева, повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке, чињенице и доказе којима се повреде доказују, потврду о уплати таксе из члана 156. Закона о јавним набавкама, која мора да се приложи уз захтев приликом подношења захтева наручиоцу, потпис подносиоца.

О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева за заштиту права.

 

 

5.19. Обавештење о року за закључење уговора:

Уговор ће бити закључен најкасније у року од 8 (осам) дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

 

Напомена: Правилником о организацији и извођењу наставе у природи и екскурзије у основној школи предвиђени су следећи услови за извођење екскурзије и наставе у природи: „Екскурзија се организује и изводи уз претходну писмену сагласност родитеља, no правилу за најмање 60% ученика истог разреда и уколико су створени услови за остваривање циљева и задатака. Изузетно, настава у природи, односно екскурзија може да се организује ако писмену сагласност да најмање 60% родитеља ученика одељења.Извођење екскурзије за ученике истог разреда организује се са истим садржајем, no правилу, истовремено.Ако нису испуњени наведени услови, директор школе обуставља извођење екскурзије“.  С тим у вези,  Наручилац ће са понуђачем, који је поднео најповољнију понуду, закључити уговор под одложним условом, односно само у случају ако се буду остварили напред поменути услови. У супротном, Наручилац има право да обустави поступак јавне набавке и  не закључи уговор ни са једним од понуђача.

     Родитељи ученика који путују обавезни су да потпишу програм путовања и опште услове путовања,чиме потврђују да су упознати са условима за путовање ученика и да су са истим сагласни.Програм путовања и општи услови путовања требало би да  садрже све елементе прописане законом којим се уређује делатност туризма. Како су писмене сагласности родитеља саставни део уговора који закључује директор школе са одабраним понуђачем, најповољнији понуђач биће у обавези да  пре закључивања уговора достави Програм путовања, који садржи све елементе прописане Законом о туризму и који  одговара садржају дефинисаним овом конкурсном документацијом  и Опште услове путовања.

 

 

 

 

ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

 

 

 

ОБРАЗАЦ 1.

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

ОБРАЗАЦ 2.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ЛИЦУ ОВЛАШЋЕНОМ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПОТПИСИВАЊЕ ПОНУДЕ

ОБРАЗАЦ 3.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ОАНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ)

ОБРАЗАЦ 4.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

ОБРАЗАЦ 5.

ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

ОБРАЗАЦ 6.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

ОБРАЗАЦ 7.

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

ОБРАЗАЦ 8.

МОДЕЛ УГОВОРА

ОБРАЗАЦ 9.

Изјава понуђача о средству обезбеђења за Партије 1., 2.и 3.

ОБРАЗАЦ 10.

Изјава понуђача о средству обезбеђења за Партију 4.

ОБРАЗАЦ 11.

Понуда

ОБРАЗАЦ 12.

Изјава о независној понуди

ОБРАЗАЦ 13.

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА-СПИСАК ПРУЖЕНИХ УСЛУГА

ОБРАЗАЦ 14.

ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВАКОЈИ СУ ЈАВНО ДОСТУПНИ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАМА

НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

ОБРАЗАЦ 15.

И З Ј А В А ПО ЧЛАНУ 75. СТАВ 2. ЗЈН

ОБРАЗАЦ 16.

ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОНУДА БР.__________ ОД ______________  ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  БР.1.2.1/20 ОРГАНИЗОВАЊЕ И  ИЗВОЂЕЊЕ  ЕКСКУРЗИЈЕ ЗА УЧЕНИКЕ ОД 1. ДО 8.РАЗРЕДАИ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ ЗА УЧЕНИКЕ 2.И 4. РАЗРЕДА ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“ КИКИНДA ЗА ______________,_________________, _______________И ____________________ ПАРТИЈУ

*НАВЕСТИ БРОЈЕВЕ ПАРТИЈА ЗА КОЈЕ ПОДНОСИТЕ ПОНУДУ

 

 

Образац 1

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

 

1.КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО

2.КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА

3.ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

(заокружити)

 

 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА

 

 

СЕДИШТЕ ПОНУЂАЧА

 

 

АДРЕСА СЕДИШТА ПОНУЂАЧА

 

 

МАТИЧНИ БРОЈ

 

 

ПИБ

 

 

РАЧУН

 

 

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ - директор

 

 

ОСОБА ЗА КОНТАКТ

 

 

ТЕЛЕФОН

 

 

ТЕЛЕФАКС

 

 

ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА (e-mail)

 

 

___________________                                                        П О Н У Ђ А Ч

    Место и датум                                 

                                                                                    ___________________________

                                                               М.П.             Име и презиме овлашћеног лица

____________________

Потпис овлашћеног лица

 

Образац 2

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ЛИЦУ ОВЛАШЋЕНОМ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПОТПИСИВАЊЕ ПОНУДЕ

 

1.КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО

2.КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА

3.ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

(заокружити)

 

       Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да је понуду за јавну набавку мале вредности услуга бр. 1.2.1/20 –Организовање и извођење екскурзије за ученике од 1. до 8. разреда и наставе у природи за ученике 2. и 4. РазредаОсновне школе „Жарка Зрењанина“  Кикинда Партија _____, саставио и потписао

 

____________________________________________________________________

(име и презиме, звање лица овлашћеног за састављање и потписивање понуде)

 

у име и за рачун понуђача.

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________

(потпис лица овлашћеног за састављање и потписивање понуде)

 

 

Датум: ___________                        Име и презиме одговорног лица - директора

                                                      (Понуђача или овлашћеног члана Групе понуђача)

 

________________________________________

 

                             М.П.                                   Потпис одговорног лица - директора

 

                                                                       ________________________________

 

 

 

 

НАПОМЕНА: Уколико понуду саставља и потписује одговорно лице – директор Понуђача, односно одговорно лице – директор овлашћеног члана Групе понуђача, образац је неприменљив.

 

 

 

               

Образац 3

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О

АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА

  (СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ)

 

За реализацију јавне набавке ангажоваћемо следеће подизвођаче:

 

Р.бр.

НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА

ВРСТА УСЛУГА

КОЈУ НУДИ

ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ КОЈИ СЕ ПОВЕРАВА ПОДИЗВОЂАЧУ

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

      

 

 

Датум: ___________                                                 Име и презиме овлашћеног лица

 

                     _____________________________

 

               Потпис овлашћеног лица

 

М.П.                                               ______________________________

 

 

 

 

 

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално или у групи, образац је неприменљив.

 

 

Образац 4

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

 

 

 

 

НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА

 

 

СЕДИШТЕ ПОДИЗВОЂАЧА

 

 

АДРЕСА СЕДИШТА ПОДИЗВОЂАЧА

 

 

МАТИЧНИ БРОЈ

 

 

ПИБ

 

 

РАЧУН

 

 

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ - директор

 

 

ОСОБА ЗА КОНТАКТ

 

 

ТЕЛЕФОН

 

 

ТЕЛЕФАКС

 

 

ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА (e-mail)

 

 

НАПОМЕНА: ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА СВАКОГ ПОДИЗВОЂАЧА.

 

 

___________________                               

    Место и датум                                 

                                                                          ___________________________

                                                                         Име и презиме овлашћеног лица

 

 

                                   М.П.                          __________________________

                                                                               Потпис овлашћеног лица

 

 

 

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално или у групи, образац је неприменљив.

 

 

Образац 5

ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ

ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

 

 

       Изјављујемо да наступамо као Група понуђача за јавну набавку мале вредности услуга бр. 1.2.1/20 -Организовање и извођење екскурзије за ученике од 1. до 8. разреда и наставе у природи за ученике 2. и 4. разредаОсновне школе „Жарко Зрењанин“  Кикинда-Партија _____.

 

Овлашћујемо члана Групе ____________________________________________________

да у име и за рачун осталих чланова Групе иступа пред наручиоцем.

 

 

Пун назив и седиште члана групе

Врста услуга

које нуди

Учешће члана групе у понуди (%)

Потпис одговорног лица и печат члана групе

Овлашћени члан

 

 

 

 

 

 

 

________________

 

м.п.

Члан групе

 

 

 

 

 

 

 

______________

 

м.п.

Члан групе

 

 

 

 

 

 

 

______________

 

м.п.

 

       ___________________                               

            Место и датум                                

                                                                          ___________________________

                                                                         Име и презиме овлашћеног лица

 

 

                                   М.П.                          __________________________

                                                                               Потпис овлашћеног лица

 

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачима, образац је неприменљив.

Образац 6

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

 

 

 

 

НАЗИВ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

 

 

СЕДИШТЕ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

 

 

АДРЕСА ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

 

 

МАТИЧНИ БРОЈ

 

 

ПИБ

 

 

РАЧУН

 

 

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ - директор

 

 

ОСОБА ЗА КОНТАКТ

 

 

ТЕЛЕФОН

 

 

ТЕЛЕФАКС

 

 

ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА (e-mail)

 

 

НАПОМЕНА: ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА СВАКОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА.

 

 

___________________                               

    Место и датум                                 

                                                                                     ___________________________

                                                                                    Име и презиме овлашћеног лица

 

 

                                   М.П.             __________________________

                                                                                           Потпис овлашћеног лица

 

 

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачима, образац је неприменљив.

 

Образац 7

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

 

За јавну набавку мале вредности услуга – бр.1.2.1/20организовање и извођење екскурзије за ученике од 1. до 8. разреда  и наставе у природи за ученике 2. и 4. РазредаОсновне школе „Жарко Зрењанин“  Кикинда

 

 

Ред.

бр.

 

Врста трошка

 

Износ без ПДВ-а

 

Износ са ПДВ-ом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У К У П Н О:

 

 

 

___________________                               

    Место и датум                                 

                                                  ___________________________

                                                                                    Име и презиме овлашћеног лица

                                  

М.П.             __________________________

                                                          Потпис овлашћеног лица

 

 

НАПОМЕНА: Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Образац 8-1

МОДЕЛ УГОВОРА

Модел уговора

(понуђач попуњава, парафира

 и оверава сваку страну чиме потврђује

да прихвата елементе модела уговора)

 

У Г О В О Р

О организовању и извођењу екскурзије ученика 1. разреда

ОШ „Жарко Зрењанин“ у Кикинди

 

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

1.НАРУЧИЛАЦ:ОШ „Жарко Зрењанин“, Кикинда, улицаБеоградска бр. 8., матични број:08020817, ПИБ:101080092,коју заступа директоршколе Тихомир Фаркаш из Кикинде(у даљем тексту: Наручилац), са једне странеи

 

2.ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА:_____________________________________________________, адреса ___________________________________, ПИБ: _________________, матични број:___________________, текући рачун бр: _________________________ код банке_______________________________________________________________, кога заступа ____________________________________ (у даљем тексту: Пружалац услуга), са друге стране.

У складу са понудом, Пружалац услуга ће, реализацију Уговора делимично поверити подизвођачу________________________________________.

У складу са понудом, Пружалац услуга ће реализовати уговор са члановима групе понуђача____________________________________________________________________________________________.

 

Уговорне стране су сагласне да своје међусобне односе регулишу овим уговором на начин и под условима како следи:                                                                 

 

I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 1.

       Уговорне стране сагласно констатују да се закључивању овог уговора приступило након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности бр.1.2.1/20-набавка услуга организовања и извођења екскурзије и наставе у природи,  а на основу Одлуке о додели уговора бр._________од ____________ за прву партију.(Наручилац попуњава)

II Предмет Уговора

 

Члан 2.

       Предмет Уговора јепружање услуга организовања и  извођења екскурзије ученика 1.  разреда Основне школе „Жарко Зрењанин“  Кикинда за школску 2019/2020.годину,ближе одређених усвојеном ПонудомПружаоца услугa број _________ од ___________ 2020.године за ПАРТИЈУ БР.1.,  која је саставни део овог уговора.

 

Члан 3.

Саставни део овог уговора чине понуђени Програм путовања, Општи услови путовања и писмена сагласност родитеља ученика на укупну цену услуге по ученику са урачунатим ПДВ-ом, Програм путовања и Општe условe путовања.

 

III ЦЕНА

 

Члан 4.

Вредност услуга из члана 2. овог уговора по ученику(јединична цена) за партију бр.1.-екскурзија ученика 1. разреда, износи_______________ динара са урачунатим пдв-oм.

 

Члан 5.

       Уговорена цена по ученику је фиксна и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена и у исту су урачунате улазнице за све локалитете према програму.

 

IV НАЧИН ПЛАЋАЊА

 

Члан 6.

       Уговорне стране су сагласне да ће се плаћање услуга организовања и извођења екскурзије  вршититако, што ће родитељи ученика, који путују, новац давати разредном старешини који ће преко административног радника школе даље новац уплаћивати Пружаоцу услуга на рачун код: __________________________________________ банке,  _________________________  уговорени износ из члана 4.Уговора.

 

VВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

 

Члан 7.

       Пружалац услуга се обавезује да организује и изведе екскурзију ученика 1.разреда  у току маја 2020.године, у складу са накнадним договором директора школе и агенције око прецизнијег датума.                                                                                          

      

VI OБАВЕЗЕ ПРУЖАОЦА УСЛУГА

 

Члан 8.

       Пружалац услуга се обавезује да пружи наведене услуге у складу са важећим прописима, програмом,техничким прописима и овим уговором.

       Пружалац услуга под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу се обавезује да пружи  услуге следеће садржине:

Путни правац:Кикинда-Салаш „Катаи“-Кикинда

Полазак:Полазак испред школе  у 8:00 часова.

Садржај:У пратњи водича и домаћина, обилазак музеја пекарства. Кроз игру, на салашу, упознавање са домаћим животињама, вожња жичаром, јахање коња. Слободно време за дружење на игралишту. У поподневним сатима, одлазак до Етно куће на обали језера.

Повратак:Повратак у Кикинду до 19 часова.

Број наставника(број гратиса за наставнике): 4 наставника.

Износ накнаде за целодневну бригу о деци, која се исплаћује наставницима који воде децу износи 250 динара, нето, по ученику. Исту им исплаћује агенција, која је организатор екскурзије. Уговор потписују са агенцијом.

Планирани број ученика: око 70

Број гратиса за ученике: 1 на 15 плативих ученика

Превоз: Високоподним Аутобусима (клима, ТВ, ДВД ) туристичке класе, технички исправан, све у складу са Правилником о начину обављања организованог превоза деце.

Начин плаћања:3 (три ) рате

 

Члан 9.

Пружилац услуга се обавезује да:

-превоз ученика организује у свему по Закону о безбедности саобраћаја и Правилнику о начину обављања организованог превоза деце , тако да се  исти не може обављати  у времену од 500 до 2200 часа;

-обезбеди пратњу водича;

- сноси трошкове  осигурања ученика и осталих путника за време трајања екскурзије;

- стара се о правима и интересима свих путника (ученика, одељенских старешина и других)  сагласно добрим обичајима и узансама у области туризма;

- уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије, који регулишу ову област.

 

VII ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

 

Члан 10.

Наручилац је дужан да:

-пружаоцу услуга достави списак ученика који путују;

-обезбеди пратеће особље: наставник – одељенски старешина сваког одељења;

-води евиденцију о редовности извршених уплата, на основу уплатница, које ће родитељи достављати школи;

-стара се о редовности уплата,праћењем динамике уплата преко одељенских старешина и континуираним обавештавањем родитеља и ученика о роковима за уплату рата.

 

 

VIII СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

 

Члан 11.

       Као инструмент обезбеђења овог Уговора, Пружалац услуга  је дужан доставити регистровану бланко соло меницу са овлашћењем у висини од 10% од укупне вредности закљученог Уговора без пдв-a, за добро извршење посла.

 

Члан 12.

Пружалац услуга је дужан доставити меницу из члана 11. Уговора, са одговарајућим меничним овлашћењем, копијом картона са депонованим потписима овлашћених лица Пружаоца услуга и потврдом пословне  банке о регистрацији менице приликом потписивања Уговора.

 

XI ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 13.

       Евентуални неспоразуми у вези реализовања овог уговора, решиће се договором у духу добрих пословних односа, а у случају спора пред Привредним судом у Зрењанину.

 

Члан14.

Промене Уговора важиће само уколико су сачињене у писменој форми, уз сагласност уговорних страна, о чему ће бити сачињен Анекс уговора.

 

Члан15.

       Уговорне стране су сагласне да ће се на међусобне односе који нису дефинисани Уговором, примењивати одредбе Закона о облигационим односима ("Сл. лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ 57/89, "Сл. лист СРЈ", бр. 31/93 и"Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 - Уставна повеља).

 

Члан 16.

Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања и достављањем менице сходно члану 11.и12.овог уговора.

 

Члан 17.

Овај уговор је сачињен у четири (4)истоветна примерка, са једнаком доказном снагом, од којих свака уговорна страна задржава по два (2) примерка.

 

УГОВАРАЧИ:

 

ЗА ПРУЖАОЦА УСЛУГА                                                        ЗА НАРУЧИОЦА,

                                                                                           ДИРЕКТОР ШКОЛЕ     

                                  

_________________________                                         ________________________

                                                                                                  Тихомир Фаркаш

 

 

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. Наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце.

Понуђач, у знак прихватања модела уговора, исти треба да попуни (оно што може), а обавезно мора потписати и оверити печатом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образац 8-2

МОДЕЛ УГОВОРА

Модел уговора

(понуђач попуњава, парафира

 и оверава сваку страну чиме потврђује

да прихвата елементе модела уговора)

 

У Г О В О Р

О организовању и извођењу екскурзије ученика од 2. до 5. разреда

ОШ „Жарко Зрењанин“ у Кикинди

 

 

 УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

1.НАРУЧИЛАЦ: ОШ „Жарко Зрењанин“, Кикинда, улица Београдска бр. 8., матични број:08020817, ПИБ:101080092, коју заступа директор школе Тихомир Фаркаш из Кикинде (у даљем тексту: Наручилац), са једне стране и

 

2.ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА:_________________________________________________, адреса _______________________, ПИБ: __________, матични број:________ , текући рачун бр: _________________________ код банке______________________________, кога заступа ____________________________________ (у даљем тексту: Пружалац услуга), са друге стране.

У складу са понудом , Пружалац услуга ће, реализацију Уговора делимично поверити подизвођачу________________________________________.

У складу са понудом, Пружалац услуга ће реализовати уговор са члановима групе понуђача____________________________________________________________________________________________.

 

Уговорне стране су сагласне да своје међусобне односе регулишу овим уговором на начин и под условима како следи:                                                                  

 

I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 1.

     Уговорне стране сагласно консатују да се закључивању овог уговора приступило након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности бр.1.2.1/20-набавка услуга организовања и извођења екскурзије и наставе у природи,а на основу Одлуке о додели уговора бр.______од _________  за другу партију. (Наручилац попуњава )

II Предмет Уговора

 

Члан 2.

       Предмет Уговора јепружање услуга организовања и  извођења екскурзије ученика од 2. до 5. разреда  Основне школе „Жарко Зрењанин“ у Кикинди за школску 2019/2020 годину, ближе одређених  усвојеном Понудом  Пружаоца услугa број _________ од _____________.2020.године за ДРУГУ ПАРТИЈУ, која је саставни део овог уговора.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Члан 3.

       Саставни део овог уговора чине понуђени Програм путовања, Општи услови путовања и писмена сагласност родитеља ученика на укупну цену услуге по ученику са урачунатим ПДВ-ом, Програм путовања и Општe условe путовања.

 

III ЦЕНА

 

Члан 4.

       Вредност услуга из члана 2. овог уговора по ученику(јединична цена) за партију бр.2.-екскурзија ученика од 2. до 5. разреда, износи____________________ динара са урачунатим пдв-oм.

 

Члан 5.

     Уговорена цена по ученику је фиксна и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена и у исту су урачунате улазнице за све локалитете према програму.

 

IV НАЧИН ПЛАЋАЊА

 

Члан 6.

       Уговорне стране су сагласне да ће се плаћање услуга организовања и извођења екскурзије  вршити тако, што ће родитељи ученика, који путују, новац давати разредном старешини који ће преко административног радника школе даље новац уплаћивати Пружаоцу услуга на рачун код:____________________________________________ банке,број_________________________, уговорени износ из члана 4.Уговора.

 

V ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

 

Члан 7.

       Пружалац услуга се обавезује да организује и изведе екскурзију ученика од 2. до 5. разреда у току маја 2020.године, у складу са накнадним договором директора школе и агенције око прецизнијег датума.    

      

VI OБАВЕЗЕ ПРУЖАОЦА УСЛУГА

 

Члан 8.

Пружалац услуга се обавезује да пружи наведене услуге у складу са важећим прописима, програмом, техничким прописима и овим уговором.

Пружалац услуга под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу се обавезује да пружи   услуге следеће садржине:

Путни правац: Кикинда- Пећинци- Сремска Митровица - Засавица -Кикинда

Полазак:Полазак у 6 часова испред школе.

Садржај: Путује се преко Бечеја, Новог Сада и Иришког венца. Наставак пута до Пећинаца, где ће се обићи Музеј хлеба. Након обиласка музеја одлазак до Сремске Митровице (обилазак Царске палате). У поподневним сатима одлазак до Засавице – специјалног резервата природе, прве категорије, са специфичним врстама биљака и животиња. Обилазак резервата и вожња бродом „Умбра“. Након тога слободно време за игру и дружење. 

Повратак:Повратак у Кикинду до 22 часа.

Број наставника (број гратиса за наставнике):      7 наставника

Износ накнаде за целодневну бригу о деци, која се исплаћује наставницима који воде децу износи 250 динара, нето, по ученику. Исту им исплаћује агенција, која је организатор екскурзије. Уговор потписују са агенцијом.

Планирани број ученика: око 140

Број гратиса за ученике:1 на 15 плативих ученика

Превоз: ВисокоподнимАутобусима (клима, ТВ, ДВД) туристичке класе, технички исправан, све у складу са Правилником о начину обављања организованог превоза деце.  

Начин плаћања: 3 (три ) рате

 

Члан 9.

 

Пружилац услуга се обавезује да:

-превоз ученика организује у свему по Закону о безбедности саобраћаја, тако да се  исти не може обављати  у времену од 500 до 2200 часа;

-обезбеди пратњу водича;

-сноси трошкове  осигурања ученика и осталих путника за време трајања екскурзије;

- стара се о правима и интересима свих путника (ученика, одељенских старешина и других)  сагласно добрим обичајима и узансама у области туризма;

- уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије, који регулишу ову област.

VII ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

 

Члан 10.

     Наручилац је дужан да:

-пружаоцу услуга достави списак ученика који путују;

-обезбеди пратеће особље: наставник - одељенски старешина сваког одељења;

-води евиденцију о редовности извршених уплата, на основу уплатница, које ће родитељи достављати школи;

-стара се о редовности уплата, праћењем динамике уплата преко одељенских старешина и континуираним обавештавањем родитеља и ученика о роковима за уплату рата.

 

VIII СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

 

Члан 11.

 

       Као инструмент обезбеђења овог Уговора, Пружалац услуга је дужан доставити регистровану бланко соло меницу са овлашћењем у висини од 10% од укупне вредности закљученог Уговора без пдв-a, за добро извршење посла.

 

Члан 12.

Пружалац услуга је дужан доставити меницу из члана 11. Уговора, са одговарајућим меничним овлашћењем, копијом картона са депонованим потписима овлашћених лица Пружаоца услуга и потврдом пословне  банке о регистрацији менице приликом потписивања Уговора.

 

XI ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 13.

Евентуални неспоразуми у вези реализовања овог уговора, решиће се договором у духу добрих пословних односа, а у случају спора пред Привредним судом у Зрењанину.

 

Члан 14.

Промене Уговора важиће само уколико су сачињене у писменој форми, уз сагласност уговорних страна, о чему ће бити сачињен Анекс уговора.

 

Члан 15.

Уговорне стране су сагласне да ће се на међусобне односе који нису дефинисани Уговором, примењивати одредбе Закона о облигационим односима ("Сл. лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ 57/89, "Сл. лист СРЈ", бр. 31/93 и"Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 - Уставна повеља).

 

Члан 16.

Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања и достављањем менице сходно члану 11.и 12.овог уговора.

 

Члан 17.

Овај уговор је сачињен у четири (4)истоветна примерка, са једнаком доказном снагом, од којих свака уговорна страна задржава по два (2)