Задаци за вежбу

Први задатак

Нацртај правоугли координатни систем у равни и у њему обележи тачке: А=(-3,2), Б=(-3,3), Ц=(0,-1), Д=(-2,0)

Провери одговор

Други задатак

Уколико се тачка А са координатама (2, а) налази на x оси, онда је

Провери одговор

Трећи задатак

Уколико се тачка Б са координатама (а, 3) налази на y оси, онда је

Провери одговор

Четврти задатак

Које су координате тачке М, која се налази на половини између тачака А и Б?

Провери одговор

Пети задатак

Колико тачака се налази на кругу чији је центар тачка О, са полупречником од 2 јединичне дужи?

Провери одговор

Шести задатак

Колико координата има било која тачка у равни?

Провери одговор